مجسمه عباس کیارستمی
  • شادی زاده خبر داد؛

    مهدی شادی زاده، مستندساز گفت: قرار است روزهای آینده احمد عرب بیگی ساخت مجسمه عباس کیارستمی را آغاز کند که ساخت این مجسمه اواخر بهمن تمام می شود و زیر تک درخت نصب می شود. در کنار آن پیشینه تک درخت و بیوگرافی عباس کیارستمی نصب و به نام این کارگردان برجسته ثبت می شود.