قانون ممنوعیت واردات
  • خبرگزای موج گزارش می دهد؛

    یکی از مطالبات مردمی و خبرگزاری موج این است که بانک مرکزی فهرست افرادی که ارز برای واردات دریافت کرده اند را منتشر کنند و گمرک هم فهرتس کالاهای وارداتی را روی سایت قرار دهد تا اطلاعات شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد.

`