فصل گاوبانکی
  • مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

    مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: مأموران محیط زیست مازندران در فصل گاوبانکی لاشه 3 رأس مرال، بزکوهی، شوکا و لاشه 14 قطعه پرنده در نوشهر و آمل کشف و ضبط کردند.

`