فرمانده انتظامي شهرستان بهار
 • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

  فرمانده انتظامی شهرستان بهار، از کشف 13راس گاو قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

 • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

  فرمانده انتظامی شهرستان بهار ، از کشف بیش از 26 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

 • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

  فرمانده انتظامی شهرستان بهار، از کشف 3 تن آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد.

 • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

  فرمانده انتظامی شهرستان بهار، از کشف 2 هزار و 200 کیلوگرم مرغ قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

 • سرهنگ بزرگعلی نوری خبر داد:

  فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف یک هزار قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر داد.