شورای حل اختلاف زرتشتیان
  • با حضور نمایندگان قوه قضاییه و انجمن زرتشتیان صورت گرفت:

    شعبه ویژه زرتشتیان شورای حل اختلاف با حضور مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و نماینده انجمن زرتشتیان افتتاح شد.