شرکت ایزویکو
  • مجد الدین حسینی در واکنش به سردرگمی مسافران در پی بارندگی های اخیر گفت؛

    بخشدار هرمز گفت: پس از بسته شدن اسکله مسافری هرمز در پی بارندگی های اخیر، مسافران پشت در مانده را در مکان های ایمن اسکان دادیم.