رویکردهای نوین شهرداری اصفهان
  • سرتیم ارزیابی و ارزیاب ارشد تعالی سازمانی:

    سرتیم ارزیابی و ارزیاب ارشد تعالی سازمانی گفت: شهرداری اصفهان با مدیریتی دوراندیش و خردمند توانسته است رویکردهای نوینی در شهرداری اتخاذ و جاری سازی کند.