رأی سلبی
  • از اشتباهات مهلک حزب محافظه‌کار تا اقدامات ایجابی حزب کارگر

    اشتباهات سیاسی حزب محافظه‌کار از یک‌سو و اقدامات هوشمندانه حزب کارگر از سوی دیگر باعث شده سپهر سیاسی انگلستان در دو سال اخیر به‌شدت متحول شود محبوبیت حزب کارگر و جرمی کوربین افزایش یابد.

  • تحلیل وب‌سایت روزنامه گاردین از افزایش محسوس آرای راست‌گرایان در آلمان

    انتخابات اخیر پارلمانی آلمان نیز با پیروزی احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی به پایان رسید اما حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز در این انتخابات با اختصاص 13.3 درصد کل آرا به بهترین پیروزی در تاریخ خود دست‌یافت.