حکومت عربستان
  • حکومت عربستان ۱۱ شهروند که از چند روز قبل به اتهام ارتباط با نهادهای خارجی و سوال و جواب از آنها بازداشت شده بودند را آزاد کرد.