توليد انرژي الکتريکي
  • با هدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف در بین کارکنان برق فارس:

    با هدف فرهنگ سازی مدیریت مصرف در بین کارکنان برق فارس، به همت پایگاه مقاومت بسیج صنعت برق فارس و با همکاری دفتر مدیریت مصرف، جمعی از کارکنان شرکت به همراه خانواده، از نیروگاه گازی شیراز بازدید کردند.