توافقنامه همکاری نظامی بین آمریکا و امارات
  • در بیانیه مشترک دو کشور مطرح شد؛

    توافقنامه همکاری نظامی بین آمریکا و امارات در جهت تقویت هماهنگی نظامی میان دو کشور اجرایی خواهد شد و در شرایط حساس کنونی منطقه زمینه پیشرفت بیشتر در مشارکت نظامی، سیاسی و اقتصادی قوی بین دو طرف را فراهم می‌کند.