انتخاب شهردار یزد
  • سپنتانیکنام گفت: مهمترین دغدغه ام در این دوره و در حدود مسئولیتم بعنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا کمک به اصلاح مدیریت مصرف آب و جایگزینی آب خام و پساب بجای آب شرب در فضای سبز است.