اتاق اصناف مركز استان يزد
  • گشت های مشترک سرزده توسط بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان یزد، اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، مرکز بهداشت شهرستان یزد، اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی یزد و اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان شهرستان یزد از واحدهای تولیدی و توزیع کننده زولبیا، بامیه و گوشفیل در ماه رمضان انجام شد.