آمار نزاع
  • آریا حجازی:

    مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی عنوان کرد: زیر ساخت های ما ضعیف است و حتی سالن های ما ظرفیت کافی برای رعایت پروتکل ها را ندارد که برای حل این مشکل نیز سعی کردیم حیاط ها و فضاهای باز‌ را برای مراجعان‌ در نظر بگیریم‌.