نشست مشترک فرماندار بهار با احزاب، تشکل ها و هیئت جوانان اندیشه ورز شهرستان با محوریت ارائه پیشنهادات درخصوص مسائل و چالش های جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، نشست فرماندار شهرستان بهار با احزاب و تشکل های این شهرستان و حضور هیئت جوانان اندیشه ورز شهرستان بهار برگزار شد.

دبیران کارگروه های هیئت اندیشه ورزان جوانِ شهرستان بهار با حضور در این نشست به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه مسائل و چالش های جوانان شهرستان پرداختند.