موج
کدخبر : ۳۲۸۹۲۱ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-328921

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیبا سازی شهر تهران با صدور پیامی در گذشت فریدون صدیقی را تسلیت گفته و آثار او را میراثی مانا در تاریخ هنر ایران نامید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فـرزاد طـالبی معـاون فرهنگـی و هنـرهـای شـهری سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران در پیـامی درگذشت استاد فریدون صدیقی را تسلیت گفت.

در متن پیام آمده است:

«بسمه تعالی

در نهایـت تـالم و تاسـف، جامعــه هنرهـای تجسـمی ایـران یکـی دیگـر از هنرمنـدان بزرگ کشورمان، اسـتاد فریـدون صـدیقی، از مفـاخر مجسـمه سـازی ایـران را از دسـت داد.

استاد فریدون صدیقی نامی اسـت کـه هنردوسـتان ایرانـی را بـه یـاد فـاخر تـرین آثـار حجمـی کشـــورمان مـــی انـــدازد. وی یادگار کمـــال الملـــک هنر مجســـمه ســـازی ایـــران  اسـتاد ابوالحسـن خـان صـدیقی و دسـتیار پدر در خلـق آثـاری درخشان بود.  تنـدیس هـای سترگ درون آرامگـاه فردوسـی همچون زال و سـیمرغ و رسـتم و اسـفندیار، نماد هنر جاودانه اوست.

استاد در طـول عمـر بابرکت خود شـاگردان برجسته و آثـار فـاخری بـرای هنرهـای تجسـمی ایـران بـه یادگـار گذاشـت کـه میراثـی مانـا در تـاریخ هنـر ایـن سرزمـین کهن است.

در پایـان صمیمانه مصـیبت فقـدان اسـتاد فریـدون صـدیقی را بـه خـانواده محتـرم ایشان بخصوص جناب آقای رامین صدیقی، دوسـتداران و اهـالی شـریف هنـر  تعزیـت و تسـلیت عـرض نمـوده، از درگـاه پروردگـار منـان، علـو درجـات و آرامـش ابـدی بـرای آن مرحوم مسئلت مینمایم.»

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها