به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: