به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء بیست قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: