به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: