به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: