جدول اوقات شرعی تهران اردیبهشت سال 98 منتشر شد.

روز تاریخ اذان صبح طلوع خورشید اذان ظهر غروب خورشید اذان مغرب
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۵۲ : ۵۹ ۰۶ : ۲۴ : ۲۹ ۱۳ : ۰۳ : ۰۷ ۱۹ : ۴۲ : ۱۸ ۲۰ : ۰۰ : ۰۹
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۵۱ : ۲۶ ۰۶ : ۲۳ : ۱۵ ۱۳ : ۰۲ : ۵۵ ۱۹ : ۴۳ : ۰۹ ۲۰ : ۰۱ : ۰۲
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۹ : ۵۴ ۰۶ : ۲۲ : ۰۲ ۱۳ : ۰۲ : ۴۳ ۱۹ : ۴۳ : ۵۹ ۲۰ : ۰۱ : ۵۴
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۸ : ۲۲ ۰۶ : ۲۰ : ۴۹ ۱۳ : ۰۲ : ۳۲ ۱۹ : ۴۴ : ۴۹ ۲۰ : ۰۲ : ۴۷
پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۶ : ۵۲ ۰۶ : ۱۹ : ۳۷ ۱۳ : ۰۲ : ۲۱ ۱۹ : ۴۵ : ۴۰ ۲۰ : ۰۳ : ۴۰
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۵ : ۲۱ ۰۶ : ۱۸ : ۲۷ ۱۳ : ۰۲ : ۱۱ ۱۹ : ۴۶ : ۳۰ ۲۰ : ۰۴ : ۳۳
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۳ : ۵۲ ۰۶ : ۱۷ : ۱۷ ۱۳ : ۰۲ : ۰۲ ۱۹ : ۴۷ : ۲۰ ۲۰ : ۰۵ : ۲۶
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۲ : ۲۳ ۰۶ : ۱۶ : ۰۸ ۱۳ : ۰۱ : ۵۳ ۱۹ : ۴۸ : ۱۱ ۲۰ : ۰۶ : ۱۹
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۴۰ : ۵۴ ۰۶ : ۱۵ : ۰۰ ۱۳ : ۰۱ : ۴۴ ۱۹ : ۴۹ : ۰۱ ۲۰ : ۰۷ : ۱۲
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۹ : ۲۷ ۰۶ : ۱۳ : ۵۳ ۱۳ : ۰۱ : ۳۶ ۱۹ : ۴۹ : ۵۲ ۲۰ : ۰۸ : ۰۶
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۸ : ۰۰ ۰۶ : ۱۲ : ۴۸ ۱۳ : ۰۱ : ۲۸ ۱۹ : ۵۰ : ۴۲ ۲۰ : ۰۸ : ۵۹
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۶ : ۳۴ ۰۶ : ۱۱ : ۴۳ ۱۳ : ۰۱ : ۲۱ ۱۹ : ۵۱ : ۳۲ ۲۰ : ۰۹ : ۵۲
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۵ : ۱۰ ۰۶ : ۱۰ : ۳۹ ۱۳ : ۰۱ : ۱۵ ۱۹ : ۵۲ : ۲۳ ۲۰ : ۱۰ : ۴۵
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۳ : ۴۶ ۰۶ : ۰۹ : ۳۷ ۱۳ : ۰۱ : ۰۹ ۱۹ : ۵۳ : ۱۳ ۲۰ : ۱۱ : ۳۸
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۲ : ۲۳ ۰۶ : ۰۸ : ۳۶ ۱۳ : ۰۱ : ۰۴ ۱۹ : ۵۴ : ۰۳ ۲۰ : ۱۲ : ۳۱
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۳۱ : ۰۱ ۰۶ : ۰۷ : ۳۶ ۱۳ : ۰۰ : ۵۹ ۱۹ : ۵۴ : ۵۳ ۲۰ : ۱۳ : ۲۴
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۹ : ۴۰ ۰۶ : ۰۶ : ۳۷ ۱۳ : ۰۰ : ۵۵ ۱۹ : ۵۵ : ۴۳ ۲۰ : ۱۴ : ۱۷
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۸ : ۲۰ ۰۶ : ۰۵ : ۴۰ ۱۳ : ۰۰ : ۵۱ ۱۹ : ۵۶ : ۳۳ ۲۰ : ۱۵ : ۱۰
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۷ : ۰۲ ۰۶ : ۰۴ : ۴۳ ۱۳ : ۰۰ : ۴۸ ۱۹ : ۵۷ : ۲۳ ۲۰ : ۱۶ : ۰۲
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۵ : ۴۵ ۰۶ : ۰۳ : ۴۸ ۱۳ : ۰۰ : ۴۵ ۱۹ : ۵۸ : ۱۲ ۲۰ : ۱۶ : ۵۵
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۴ : ۲۸ ۰۶ : ۰۲ : ۵۵ ۱۳ : ۰۰ : ۴۳ ۱۹ : ۵۹ : ۰۱ ۲۰ : ۱۷ : ۴۷
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۳ : ۱۴ ۰۶ : ۰۲ : ۰۲ ۱۳ : ۰۰ : ۴۲ ۱۹ : ۵۹ : ۵۰ ۲۰ : ۱۸ : ۳۹
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۲ : ۰۰ ۰۶ : ۰۱ : ۱۲ ۱۳ : ۰۰ : ۴۱ ۲۰ : ۰۰ : ۳۹ ۲۰ : ۱۹ : ۳۱
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۲۰ : ۴۸ ۰۶ : ۰۰ : ۲۲ ۱۳ : ۰۰ : ۴۱ ۲۰ : ۰۱ : ۲۸ ۲۰ : ۲۰ : ۲۲
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۹ : ۳۸ ۰۵ : ۵۹ : ۳۴ ۱۳ : ۰۰ : ۴۱ ۲۰ : ۰۲ : ۱۶ ۲۰ : ۲۱ : ۱۳
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۸ : ۲۹ ۰۵ : ۵۸ : ۴۸ ۱۳ : ۰۰ : ۴۲ ۲۰ : ۰۳ : ۰۴ ۲۰ : ۲۲ : ۰۴
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۷ : ۲۱ ۰۵ : ۵۸ : ۰۲ ۱۳ : ۰۰ : ۴۳ ۲۰ : ۰۳ : ۵۱ ۲۰ : ۲۲ : ۵۴
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۶ : ۱۵ ۰۵ : ۵۷ : ۱۹ ۱۳ : ۰۰ : ۴۵ ۲۰ : ۰۴ : ۳۹ ۲۰ : ۲۳ : ۴۴
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۵ : ۱۱ ۰۵ : ۵۶ : ۳۷ ۱۳ : ۰۰ : ۴۸ ۲۰ : ۰۵ : ۲۵ ۲۰ : ۲۴ : ۳۴
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۴ : ۰۹ ۰۵ : ۵۵ : ۵۶ ۱۳ : ۰۰ : ۵۱ ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ ۲۰ : ۲۵ : ۲۳
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴ : ۱۳ : ۰۸ ۰۵ : ۵۵ : ۱۷ ۱۳ : ۰۰ : ۵۵ ۲۰ : ۰۶ : ۵۷ ۲۰ : ۲۶ : ۱۱