با رأی قاطع حاضران در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران محسن هاشمی برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورا مرکزی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در اولین جلسه شورای مرکزی جدید حزب کارگزاران سازندگی ایران که برگزار شد با رأی قاطع حاضران برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

همچنین یداله طاهرنژاد به عنوان نایب رئیس و فرزانه ترکان و به عنوان منشی هیئت رئیسه برگزیده شدند