مدیر عامل مؤسسه مرور وقایع جهان (موج) از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  محمودرضا امینی مدیر عامل مؤسسه مرور وقایع جهان (موج)  از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

مدیر عامل موسسه مرور وقایع جهان