در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان موفق به کسب رتبه برتر و دریافت تندیس جشنواره و لوح تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان، در دو محور نوآوری و فعالیت های پیشرو و محتواسازی موفق به کسب رتبه برتر و دریافت تندیس جشنواره و لوح

هیأت داوران چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان را در دو محور نوآوری و فعالیت های پیشرو و محتواسازی به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار داد.