مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  علی شمسی به همراه مسئول روابط عمومی منطقه 14 شهرداری اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان  اصفهان بازدید کردند.

شهرداری 14 اصفهان