برای یک متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرضا حکم قضایی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، برای یک متخلف آلوده کننده محیط زیست که به صورت غیر مجاز در مکانی واقع در حریم شهرضا اقدام به جمع آوری، نگهداری و فروش کودهای مرغی و دامی می کرد حکم قضایی صادر شد.

متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرضا به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و پاکسازی محیط محکوم شد.