کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در پی بارش دیشب تا بامداد امروزبیشترین بارش استان اصفهان در فریدونشهر ثبت شد.

حجت الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان بیان داشت: براساس ایستگاه های سنجش بیشترین میزان بارندگی در شهرستان های فریدونشهر با 20 میلی متر ثبت شده است.

وی با اشاره به بیشترین بارش استان اصفهان در فریدونشهر ادامه داد: خوانسار با  18 و گلپایگان با 16 میلی متر، مورچه خورت 13میلی متر، داران 11میلی متر، چادگان 10میلی متر، زرین شهر و سمیرم 9 میلی متر و میزان بارندگی شهر اصفهان را هم 4 میلی متر گزارش شده است.