سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز ازصدور حکم قضایی برای متخلف شکاردر نطنزخبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا غلامی گفت:حکم قضایی برای متخلف شکارو صید در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز صادر شد.

وی افزود : متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس به اتهام شکار غیر مجاز یک راس بز وحشی به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد .

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شکار و صید ، شکار غیر مجاز جانوران وحشی جرم است و مجازات دارد و جریمه ضرر و زیان شکار یک راس بز وحشی یکصد میلیون ریال است.

گفتنی است؛ منطقه حفاظت شده کرکس بیش از 114 هزار هکتار وسعت دارد که از نظر ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ یا احیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی و تحت حفاظت است.