ﺑﺎﺣﻀﻮر وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.

به گزارش خبرگزاری موج، ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر محمد شریعتمداری در محل نمایشگاه بین المللی تهران آﻏﺎز ﺷﺪ.

گفتنی ایت در هفتمین دوره جشنواره یاد شده که با تلاش و همت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎوﻧﮕﺮان اﯾﺮان برگزار خواهد شد از ﻓﻌﺎﻻن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ های کشور تقدیر به عمل خواهد آمد.

این خبر به روز خواهد شد.