اولین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی متهم پرونده فساد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی متهم پرونده فساد اقتصادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد.

گفتنی است؛ این پرونده فساد اقتصادی شامل ١٥٥ جلد است و ۳۳ متهم دارد.

پرونده ٣٢٥ صفحه کیفرخواست دارد و حمید باقری درمنی در مورد افساد فی الارض تفهیم اتهام شده است.

در جلسه امروز محاکمه باقری درمنی، دادگاه از همه متهمان برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است.

همچنین از شرکت‌ها و نهاد‌های شاکی نیز خواسته شده که در دادگاه حضور داشته باشند.

این پرونده ١٠ شاکی دارد که مهمترین شاکی آن شرکت نفت جی است.