فرهنگ اهدای عضو در کرمانشاه
  • مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بر اساس شاخص‌ها باید سالانه ۳۰ مورد اهدای عضو در استان‌ها انجام شود، اما از ابتدای سال تاکنون تنها چهار مورد اهدای اعضا در کرمانشاه انجام‌شده است.