جلسه آموزشی طرح رنگین نت
  • در مخابرات شهرستان نهاوند صورت گرفت:

    در مخابرات شهرستان نهاوند صورت گرفت: جلسه آموزشی طرح رنگین نت مخابرات منطقه همدان در شهرستان نهاوند با همکاران امور مشترکین و دفاتر پیشخوان برگزار شد.