توپ فوتسال
  • هر بازیکن فوتسالی میداند که جنس توپی که با آن بازی میکند، میتواند تا چه حد موثر باشد. آن هم توپ فوتسال که طرح ها و کیفیت های متفاوتی دارد.