امور رفاهی زندانیان
  • در بازدید دادستان عمومی و انقلاب و معاونین دادسرای شیراز از زندان مرکزی انجام شد؛

    دادستان عمومی و انقلاب و معاونین دادسرای شیراز از زندان مرکزی بازدید کرد و به بررسی مشکلات زندانیان به صورت چهره به چهره پرداخت.