هشدار ایمنی در مراکز سیلندر پرکنی
  • مهناز همتی:

    مدیرکل استاندارد استان ایلام ضمن توجه به هشدار ایمنی در مراکز سیلندر پرکنی ها در سطح استان،گفت :یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران نظارت بر اجرای خدمات توزیع گاز مایع سیلندری مورد مصرف در لوازم گاز سوزخانگی می باشد.

`