منتقدان واکسن داخلی
  • وزیر بهداشت گفت: برخی می‌خواهند اقدامات ما را زیر سوال ببرند برای این منظور درخواست کرده ام مهر محرمانه از تمامی نامه نگاری‌هایی که در مبارزه با کرونا انجام داده ام را بردارند تا من اقدامات انجام شده را رسانه‌ای کنم.

`