مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
`