صدور حکم پلمپ 25 مرکز غیرمجاز جمع آوری و نگهداری پسماند خشک در ا