رعایت الزامات طرح جامع شهری ضامن سلامت شهروندان است