رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد
`