دیدار رییس مجلس شورای ملی سوییس با وزیر امور خارجه
`