توسعه کشت پنبه
  • مدیر جهاد کشاورزی بهشهر خبر داد:

    مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه سطح زیر کشت پنبه این شهرستان، 620 هکتار است، گفت: پیش بینی می شود هزار و 500 تن وش از مزارع این شهرستان برداشت شود.