بلاک چین ایران
  • در دیدار رئیس هیات مدیره خانه بلاک چین ایران با مدیر اجرایى دانشگاه برکلى کالیفرنیا مطرح شد:

    رئیس هیات مدیره خانه بلاک چین ایران با خانم راندا شرایدر ، مدیر اجرایى دانشگاه برکلى کالیفرنیا و مشاور عالى شرکتهاى سیلیکون ولى در شهر استانبول_ترکیه دیدار کردند

`