بازگشایی پیست اسکی مجموعه توچال
  • با بارش های اخیر و سفید پوش شدن ارتفاعات شمالی تهران مجموعه ورزشی پیست اسکی توچال برای میزبانی از ورزشکاران در حال آماده سازی نهایی و بازگشایی این مجموعه است.