بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
`