اشتغال فصلی
  • مدیر جهاد کشاورزی نور خبر داد:

    مدیر جهاد کشاورزی نور با اشاره به اینکه امسال 40 تن انواع سبزی و صیفی در شهرستان نور تولید و روانه بازار مصرف شده است، گفت: این میزان تولید به 5 هکتار سطح زیرکشت در بخش بلده این شهرستان اختصاص داشته است.

`