اتصال تمامی جایگاههای سوخت ایلام به سامانه هوشمند سوخت