گرم شدن و فرار از سرمای زمستان
  • در منطقه خلازیر تهران مغازه داران برای گرم شدن و فرار از سرمای زمستان محصولات چوبی فرسوده را آتش می زنند.