گتاچ آصفا
  • رئیس اسبق دستگاه اطلاعاتی اتیوپی، به اتهام سواستفاده از قدرت و فساد، به طور غیابی محاکمه شد. محاکمه وی به مثابه بخشی از کارزار " ابی احمد " نخست وزیر اتیوپی بر علیه اقدامات سواستفاده گرانه و ناقض حقوق بشر مقام های ارشد اتیوپی انجام می شود.