کشتار مسلمانان درهند
  • طی بیانیه ای اعلام شد:

    شـورای هماهنـگی تبـلیغـات اسـلامی با صـدور بیـانیـه‌ای کشـتـار مسـلمـانـان در هنـد را شدیداً محکـوم کـرد.